ఓబద్యా ప్రవక్త చెప్పిన తీర్పు: : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం