క్రీస్తు యొక్క ప్రస్తుత స్థానం ఏమిటి?

45.jpg

Please Support Our Ministry through a Donation

$10.00