చూడుము గెత్సేమనే తోటలో నా ప్రభువు : మధురమైన పాట: ఆసెనత్ కట్టుపల్లి