డాక్టర్ హ్యూగ్ రాస్ : గొప్ప ఖగోళ శాస్త్రవేత్త యేసు ప్రభువుని ఎలా తెలుసుకొన్నాడు?