దానియేలు ప్రవక్త, మొదటి భాగం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం