దేవుని పండుగలు, రెండవ భాగము : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం