దేవుని పరిశుద్ధత ఎలా ఉంటుంది?

2.jpg

Please Support Our Ministry through a Donation

$10.00