పాత నిబంధనలో క్రీస్తు

ధర్మ శాస్త్రము – క్రీస్తు

అరణ్యములో దేవుని పాఠశాల

పస్కా పండుగలో ప్రభువు రూపం

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

లేవీయ కాండము 23 : దేవుని పండుగలు: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి ప్రసంగాలు

దేవుని పండుగలు, మొదటి భాగము: సబ్బాతు

దేవుని పండుగలు, రెండవ భాగము: పస్కా పండుగ

దేవుని పండుగలు, మూడవ భాగము: పులియని రొట్టెల పండుగ

దేవుని పండుగలు, నాలుగవ భాగము: పెంతెకోస్తు పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఐదవ భాగము: ప్రధమ ఫలముల పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఆరవ భాగము: బూరల పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఏడవ భాగము: యోమ్ కిప్పుర్

దేవుని పండుగలు, ఎనిమిదవ : సుక్కోతు, పర్ణ శాలల పండుగ