పాత నిబంధనలో క్రీస్తు

మీకా ప్రవక్త చూసిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు

యోవేలు ప్రవక్త : ప్రపంచ అంతం, యేసు క్రీస్తు రాకడ

యెహెఙ్కేలు ప్రకటించిన సువార్త 

యెహెఙ్కేలు ప్రవక్త: ఇశ్రాయేలు మీద రష్యా చేయబోయే యుద్ధం

 యెహెఙ్కేలు ప్రవచనాలు

యెషయా గ్రంథం పరిచయం

యిర్మీయా ప్రవక్త చెప్పిన గొప్ప ప్రవచనం

ముంచుకొస్తున్న అంత్య క్రీస్తు పాలన

దానియేలు 70 వారములు ప్రవచనము:డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

సమ్సోను – యేసు క్రీస్తు ప్రభువు:డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

బిలాము ప్రవచనాలు 

దేవుని ఏడు పండుగలలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు (chart)

ప్రాయశ్చిత్త దినము The Day of Atonement 

ప్రధాన యాజకుడు

ధర్మ శాస్త్రము – క్రీస్తు

అరణ్యములో దేవుని పాఠశాల

పస్కా పండుగలో ప్రభువు రూపం

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

లేవీయ కాండము 23 : దేవుని పండుగలు: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి ప్రసంగాలు

దేవుని పండుగలు, మొదటి భాగము: సబ్బాతు

దేవుని పండుగలు, రెండవ భాగము: పస్కా పండుగ

దేవుని పండుగలు, మూడవ భాగము: పులియని రొట్టెల పండుగ

దేవుని పండుగలు, నాలుగవ భాగము: పెంతెకోస్తు పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఐదవ భాగము: ప్రధమ ఫలముల పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఆరవ భాగము: బూరల పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఏడవ భాగము: యోమ్ కిప్పుర్

దేవుని పండుగలు, ఎనిమిదవ : సుక్కోతు, పర్ణ శాలల పండుగ