పాత నిబంధనలో క్రీస్తు

దానియేలు 70 వారములు ప్రవచనము:డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

సమ్సోను – యేసు క్రీస్తు ప్రభువు:డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

బిలాము ప్రవచనాలు 

దేవుని ఏడు పండుగలలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు (chart)

ప్రాయశ్చిత్త దినము The Day of Atonement 

ప్రధాన యాజకుడు

ధర్మ శాస్త్రము – క్రీస్తు

అరణ్యములో దేవుని పాఠశాల

పస్కా పండుగలో ప్రభువు రూపం

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

లేవీయ కాండము 23 : దేవుని పండుగలు: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి ప్రసంగాలు

దేవుని పండుగలు, మొదటి భాగము: సబ్బాతు

దేవుని పండుగలు, రెండవ భాగము: పస్కా పండుగ

దేవుని పండుగలు, మూడవ భాగము: పులియని రొట్టెల పండుగ

దేవుని పండుగలు, నాలుగవ భాగము: పెంతెకోస్తు పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఐదవ భాగము: ప్రధమ ఫలముల పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఆరవ భాగము: బూరల పండుగ

దేవుని పండుగలు, ఏడవ భాగము: యోమ్ కిప్పుర్

దేవుని పండుగలు, ఎనిమిదవ : సుక్కోతు, పర్ణ శాలల పండుగ