ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదకొండవ భాగము: ప్రధాన యాజకుడు