ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

ప్రత్యక్ష గుడారము దేవుడు తన ప్రజల మధ్య నివసించిన స్థలము. దానిలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మనకు ఏ విధముగా కనిపిస్తున్నాడో డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సమగ్రముగా వివరించిన ఈ 11 ప్రసంగాల్లో వినండి.

వీడియో సందేశాలు

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మొదటి భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు,రెండవ భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మూడవ భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నాలుగవ భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఐదవ భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఆరవ భాగము, దీప వృక్షం

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఏడవ భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఎనిమిదవ భాగము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, తొమ్మిదవ భాగము: నిబంధన మందసం

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదవ భాగము: కరుణా పీఠము

ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదకొండవ భాగము: ప్రధాన యాజకుడు

ఆడియో సందేశాలు

T51 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మొదటి భాగము

T52 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, రెండవ భాగము

T53 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మూడవ భాగము

T54 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నాలుగవ భాగము

T55 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఐదవ భాగము

T56 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఆరవ భాగము

T57 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఏడవ భాగము

T58 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఎనిమిదవ భాగము

T59 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, తొమ్మిదవ భాగము

T60 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదవ భాగము

T61 . మన ప్రధాన యాజకుడు