ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఆరవ భాగము, దీప వృక్షం