ప్రభువు పొందిన బాప్తిస్మము

January20.jpg

Please Support Our Ministry through a Donation

$10.00