ప్రవచనాల్లో అమాలేకీయులు 

                       “అమాలేకీయుల పేరు ఆకాశముక్రింద నుండకుండ బొత్తిగా తుడిచివేయుదును”

ఆదికాండము 36:12 ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజు వీరి పితామహుడు.
నిర్గమ కాండము 17:8  అమాలేకీయులు వచ్చి రెఫీదీములో ఇశ్రా యేలీయులతో యుద్ధము చేశారు
నిర్గమ కాండము 17:14 

ద్వితీయోప 25:19 

“అమాలేకీయుల పేరు ఆకాశముక్రింద నుండకుండ బొత్తిగా తుడిచివేయుదును” అని దేవుడు ప్రవచించాడు
సంఖ్యా కాండము 24:20  అమాలేకు అంతము నిత్యనాశనమే అని బిలాము ప్రవచించాడు
1 సమూయేలు14:48; 15:1-8, 32-33  సౌలు రాజు అమాలేకీయులను హతము చేశాడు 
1 సమూయేలు 27:8; 30:1-20; 

2 సమూయేలు 8:12 

దావీదు రాజు అమాలేకీయులను హతము చేశాడు. 

 

                  తాను చెప్పినట్లే దేవుడు అమాలేకీయులను ఈ ప్రపంచము మీద నుండి తుడిచివేశాడు.