ప్రవచనాల్లో నిబంధన మందసము : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం