బైబిల్ తగుల బెట్టిన రాజు ఎవరు? ఎందుకు ఆ పని చేశాడు?