మొదటి క్రైస్తవ హతసాక్షి స్తెఫెను, పార్ట్ 1: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం