యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం

ProphetwithTencommandments.jpg

యెషయా ప్రవక్త మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మొదటి రాకడ, రెండవ రాకడల గురించి అపురూపమైన గొప్ప ప్రవచనాలు చేశాడు. డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి యెషయా ప్రవచనాల మీద చేసిన నాలుగు అమూల్యమైన ప్రసంగాలు ఇక్కడ వినండి.

యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, మొదటి భాగము

యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, రెండవ భాగము

యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, మూడవ భాగము

యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, నాలుగవ భాగము