యేసు క్రీస్తు : గొర్రెల మంచి కాపరి

32.jpg

Please Support Our Ministry through a Donation

$10.00