యేసు క్రీస్తు : దేవుని వలన మెప్పు పొందిన వాడు

31.jpg