రెండు నియమములు: కట్టుపల్లి యోహాను సందేశం

renduniyamamulu_Page_1renduniyamamulu_Page_2renduniyamamulu_Page_3renduniyamamulu_Page_4renduniyamamulu_Page_5renduniyamamulu_Page_6renduniyamamulu_Page_7renduniyamamulu_Page_8

Two Commandments by Bro.Kattupalli Yohan

Feed a Hungry Child with as little as $10 per month

Give a helping hand to feed the hungry children and to provide them health care and education

$10.00