బాబు గోగినేని కి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

Babu Gogineni atheism www.doctorpaul.org

Download the Telugu Transcript of this message 

Leave a Reply