ప్రత్యక్ష గుడారములో మందిరము : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

Download this message.ఈ సందేశం డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

TabernacleTabernacle2Tabernacle3Tabernacle4Tabernacle5Tabernacle6Tabernacle7Tabernacle8Tabernacle9

Download this message.ఈ సందేశం డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Please make a donation to our ministry

We are sustained by donations averaging about $20. Only a tiny portion of our readers give. Please support us to keep us online and growing. Thank you.

$20.00

Leave a Reply