రండి, రండి బెత్లెహేముకు…హృదయాన్ని హత్తుకొనే క్రిస్మస్ పాట

A Christmas song written and sung by Dr.Paul Kattupalli
డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి MD గారు రచించి, పాడిన క్రిస్మస్ పాట
Please visit us http://www.doctorpaul.org

Leave a Reply