బైబిలు ప్రవచనాల్లో సొదొమ, గొమొఱ్ఱాలు

John_Martin_-_Sodom_and_Gomorrah.jpg

-దేవుని కోపము ఈ పట్టణాలను దహించి వేసింది. ద్వితీయోప 29:23

-ఈ పట్టణాలు తమ ఐశ్వర్యం, ఆహార సమృద్ధి, నిర్విచారమైన సుఖ స్థితి కలిగి దేవుని మరచిపోయాయి. ప్రస్తుత ఆధునిక సమాజం కూడా అలాగే తయారయ్యింది.  యెహెఙ్కేలు 16:48-50

-వ్యభిచారం, స్వలింగ సంపర్కం మొదలగు పాపములకు దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు అనుటకు దృష్టాంతముగా ఈ పట్టణాలు ఉన్నాయి.  యూదా 1:7; యిర్మీయా 23:14; లేవీయ కాండం 18:22;20:13 రోమా 1:26-27

-ప్రస్తుత సమాజము వలే ఈ పట్టణములు తమ పాపం గురించి సిగ్గుపడక బరితెగించాయి. యెషయా 3:9

-దేవుని హెచ్చరికలు ఈ పట్టణాలకు ఇవ్వబడ్డాయి యెషయా 1:10

-లోతు వంటి శరీర సంబంధ మైన విశ్వాసులు సొదొమను ప్రేమించి నష్టపోతారు. ఆదికాండము 13:10; ఆదికాండము 19

-సొదొమ పాపాములు చేసే వారికి దేవుని రాజ్యములో పాలు ఉండదు (1 కొరింథీ 6:9-10)

-ఆ పట్టణములకు తీర్పు తీర్చిన దేవుడే నేటి సమాజమునకు కూడా తీర్పు తీరుస్తాడు. 2 పేతురు 2:6

-ఆ పట్టణముల కంటే తీవ్ర మైన తీర్పు నేటి ప్రపంచము మీదకు రావచ్చు. మత్తయి 10:15

-సొదొమ వలే అంత్య దినాల్లో ప్రపంచం నీతి మంతులను హింసిస్తుంది. ప్రకటన 11:8

-సొదొమలో నశించిన లోతు భార్యను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. లూకా 17:32

-అంత్య దినాల్లో ప్రపంచం సొదొమ, గొమొఱ్ఱా ల వలే తయారవుతుంది. లూకా 17:28

-ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయములో కూడా ఆకాశము నుండి అగ్ని గంధకములు కురిపించబడతాయి. లూకా 17:29-30

Leave a Reply