దేవుని ఏడు పండుగలలో ఉన్న ప్రవచనాలు, మొదటి భాగము

లేవీయ కాండము 23 లో దేవుని ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన ఏడు పండుగలలో మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఎలా కనిపిస్తున్నాడు? వాటిలో ఉన్న ప్రవచనాలు ఎలా నెరవేరుతున్నాయి? మా వెబ్ సైట్ http://www.doctorpaul.org ని సందర్శించండి

Leave a Reply