ఆల్బర్ట్ కము: నాస్తికత్వములోని నిస్సహాయత

కరోనా వైరస్ విజృంభణ నాస్తికత్వములోని నిస్సహాయతను వెలికి తీసి, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఇచ్చే గొప్ప నిరీక్షణను మనకు ఎలా చూపిస్తుందో ఈ సందేశములో డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి వివరించారు.

Albert Camus

Leave a Reply