చెల్లించి వేసెను నా పాప క్రయధనం : మనశ్శాంతి ఇచ్చే పాట

Great song written by Dr.Paul Kattupalli It gives to people who doubt their salvation చెల్లించి వేసెను నా పాప క్రయధనం : మనశ్శాంతి ఇచ్చే పాట రక్షణ పొందావో లేదో అనుమానం వచ్చిందా? సాతాను నీ హృదయములో ఆందోళన ఉంచాడా? రక్షణానందము నీకు కనుమరుగయ్యిందా? అయితే ఈ పాట విని మనశాంతి పొందండి Visit us http://www.doctorpaul.org

Leave a Reply