మొదటి క్రైస్తవ హతసాక్షి స్తెఫెను: రెండవ భాగం

Stephenstonedgetty.jpg

ఈ రోజు మొదటి క్రైస్తవ హతసాక్షి స్తెఫెను గురించి కొంతసేపు ధ్యానం చేద్దాము. క్రైస్తవ సంఘము జన్మించినప్పటి నుండి అనేకమంది క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసము కోసము ప్రాణాలు పెట్టారు. ఈ వారం టర్కీ దేశములో హగియా సోఫియా చర్చి ని మసీదుగా మార్చడం మనం చూశాము. 6 శతాబ్దములో క్రైస్తవ చక్రవర్తి జస్టీనియన్ దీనిని నిర్మించండి. ఎంతో వైభవముగా దీనిని నిర్మించండి. నేను కూడా ఆ చర్చి ని సందర్శించి చూశాను. అయితే 1453 లో ఒట్టోమన్ రాజులు టర్కీ దేశమును ఆక్రమించుకొని అనేక మంది క్రైస్తవుల ప్రాణాలు తీశారు. ఈ అందమైన చర్చి ని ఒక మసీదుగా మార్చారు. 1935 లో టర్కీ అధ్యక్షుడు కెమాల్ అటటర్కు దీనిని ఒక మ్యూసియం గా మార్చాడు. ఈ వారము ప్రస్తుత టర్కీ అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్ దానిని మసీదుగా మార్చాడు. అనేక శతాబ్దముల పాటు క్రైస్తవులు ఎదుర్కొన్న హింసకు హాగియా సోఫియా మూగ సాక్షిగా నిలబడింది. 20 శతాబ్దములో కూడా లక్షలమంది ఆర్మేనియన్ క్రైస్తవులు ఈ ప్రాంతములో తమ విశ్వాసం కోసం ప్రాణాలు కోల్పోయారు.తమ విశ్వాసం కోసం హింసను ఎదుర్కొంటున్న క్రైస్తవులు ప్రపంచవ్యాప్తముగా లక్షల మంది ఉన్నారు. వారి కోసం మనము ప్రార్థన చేయాలి. 

   క్రైస్తవ సంఘము యొక్క మొదటి హతసాక్షి స్తెఫెను గురించి మనము కొంతసేపు చూద్దాము.అపొస్తలుల కార్యములు 6 అధ్యాయములో చూస్తే స్తెఫెనును యూదులు ఈడ్చుకొంటూ తీసుకొని ప్రధాన యాజకుని ముందు నిలబెట్టారు.యేసు క్రీస్తు ప్రభువు అని  చెప్పి స్తెఫెను దేవదూషణ చేస్తున్నాడు అని ఆయన మీద నేరం మోపారు. ఆయనను రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలని వారి ప్రణాళిక.అపోస్తలుల కార్యములు 7 అధ్యాయము, మొదటి వచనంలోమీరు చూస్తే, ప్రధాన యాజకుడు స్తెఫెనును ప్రశ్నించాడు: మీ మాటలు నిజమేనా? అని అడిగాడు. స్తెఫెను అప్పుడు వారికి ఒక గొప్ప సందేశము ఇచ్చాడు. స్తెఫెను యొక్క జ్ఞానము ఈ ప్రసంగములో మనకు కనిపిస్తుంది. ఆయన సామాన్యమైన క్రైస్తవుడే అయితే ఆయనకు మంచి బైబిల్ జ్ఞానము ఉంది. అపోస్తలుల సంఘాలు అలా ఉండేవి.  స్తెఫెను బోధకుడు కాదు, అయితే ఆయన ఇక్కడ  అపోస్తలుల గ్రంథములో అతి పెద్ద ప్రసంగము వారికి చేశాడు.

     తన ప్రసంగాన్ని అబ్రాహాముతో మొదలుపెట్టాడు.మహిమ గల దేవుడు అబ్రాహాముకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. బైబిల్ గ్రంథములో ఇక్కడ మాత్రమే కనిపించే ఒక చక్కటి పేరుతో స్తెఫెను తన ప్రసంగాన్ని మొదలుపెట్టాడు. మహిమ గల దేవుడు 

The God of Glory 

theos tes doxes 

     ఆ మహిమ కలిగిన దేవుని తో మొదలు పెట్టి అబ్రహాము, యోసేపు, మోషేలగుండా ఇశ్రాయేలు చరిత్ర వారికి వివరించి మహిమలో ఉన్న యేసు క్రీస్తును వారికి చూపించాడు. అబ్రహామును దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఆయన విధేయతతో దేవుని మాటను నమ్మి, వాగ్దాన దేశము వైపు వెళ్ళాడు. అబ్రహాము పిల్లలము అని మీరు చెప్పుకొంటున్నారు.ఆయన విధేయత మీలో లేదేమి?  ఆ తరువాత యోసేపు జీవితము చూడండి.ఈ రోజు మీరు మీ సోదరుడైన క్రీస్తునుతిరస్కరించినట్లు ఆ రోజు మీ తండ్రులు యోసేపును తిరస్కరించారు. ఆ రోజు మీ తండ్రులు తమ సోదరుడైన యోసేపును చూసి అసూయపడ్డారు, ఈ రోజు మీరు మీ సోదరుడైన క్రీస్తును చూసి అసూయపడ్డారు. స్తెఫెను వారికి యోసేపు జీవితములో యేసు ప్రభువును చూపిస్తున్నాడు.

*యోసేపు తండ్రిచేత ప్రేమించబడిన కుమారుడు – యేసుప్రభువు తండ్రిచేత

 ప్రేమించబడిన కుమారుడు.

*యోసేపు గొర్రెల కాపరి, యేసు ప్రభువు మంచి గొర్రెల కాపరి

*యోసేపు తన సహోదరులచేత ద్వేషించబడ్డాడు, యేసు ప్రభువు తన సహోదరుల చేత ద్వేషించబడ్డాడు.

*యోసేపు తన అన్నల పాపాలు బయటపెట్టాడు; యేసు ప్రభువు కూడా

 తన సహోదరుల పాపాలు వారికి చూపించాడు.

*నేను మిమ్ములను ఏలుతాను అని యోసేపు ప్రవచించాడు, నేను మిమ్ములను రాజుగా

 ఏలుతాను అని యేసు ప్రభువు ప్రవచించాడు. 

*యోసేపు అసూయ పరుల బాధితుడు, యేసు ప్రభువు కూడా అసూయ పరుల బాధితుడే.

*యోసేపు తండ్రి చేత సహోదరుల యొద్దకు పంపబడ్డాడు, యేసుప్రభువు కూడా

 తండ్రి చేత తన సహోదరుల యొద్దకు పంపబడ్డాడు. 

*యోసేపు తన సహోదరుల చేత అపహసించబడ్డాడు, యేసు ప్రభువు తన సహోదరుల చేత అపహసించబడ్డాడు. 

*యోసేపు 20 వెండి నాణెములకు బానిసవలె అమ్మివేయబడ్డాడు. యేసు ప్రభువు

 30 వెండి నాణెములకు బానిస వలె అమ్మివేయబడ్డాడు.

*యోసేపు నిలువుటంగీ మేకపిల్ల రక్తముతో రక్తసిక్తమయ్యింది. యేసు ప్రభువు 

నిలువుటంగీ ఆయన రక్తముతోనే తడిసింది.

*యోసేపు కనాను నుండి ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు, యేసు ప్రభువు కూడా కనాను నుండి 

ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు.

*యోసేపు ఒక దాసునిగా పోతీఫరు ఇంటిలో పనిచేశాడు.యేసు ప్రభువు కూడా 

దాసుని స్వరూపం ధరించాడు. 

*యోసేపు పాపము చేయకుండా తన పవిత్రతను కాపాడుకున్నాడు. యేసు ప్రభువు కూడా పాపము లేకుండా జీవించాడు. 

*చేయని నేరాలకు యోసేపు శిక్షించబడ్డాడు; యేసు ప్రభువు కూడా ఆయన చేయని

 నేరాలకు శిక్షించబడ్డాడు. 

*యోసేపు తో జైలులో ఉన్న ఇద్దరు ఖైదీలలో ఒకరు రక్షించబడ్డాడు, మరొకరు నశించారు. యేసు ప్రభువుతో సిలువ వేయబడిన ఇద్దరిలో ఒక దొంగ రక్షించబడ్డాడు, మరొక దొంగ నశించాడు.

*యోసేపు జైలులో నుండి ఐగుప్తులో అత్యున్నత స్థానానికి హెచ్చించబడ్డాడు. 

యేసు ప్రభువు సిలువ మరణం నుండి అత్యున్నత నామమునకు హెచ్చించబడ్డాడు.

*ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సులో యోసేపుఐగుప్తీయుల ఎదుటకు వచ్చాడు. ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సులో యేసు ప్రభువు యూదుల ముందుకు వచ్చాడు. 

*ప్రపంచమంతా కరువు వచ్చినప్పుడు యోసేపు తన జ్ఞానముతో అందరినీ రక్షించాడు. యేసు ప్రభువు ఈ రోజు ప్రపంచ ప్రజలందరికీ రక్షకుడు. 

*తన అన్నల కోసం యోసేపు కన్నీరు పెట్టాడు.తన సహోదరుల కోసం యేసు ప్రభువు అనేక సార్లు ఏడ్చాడు. 

*తనకు ద్రోహం చేసిన అన్నలను యోసేపు క్షమించి ప్రేమించాడు. యేసు ప్రభువు కూడా తనకు ద్రోహం చేసిన వారిని క్షమించి, ప్రేమించాడు.

*యోసేపు అన్నలు మొదటి సారి యోసేపును ఐగుప్తులో చూసినప్పుడు అతని గుర్తుపట్టలేకపోయారు. అయితే రెండవసారి వారు యోసేపును కలిసినప్పుడు యోసేపు వారికి తనను బయలుపరచు కొన్నప్పుడు ఆయనను గుర్తుపట్టారు.యేసు ప్రభువు కూడా ఆయన మొదటి రాకడలో యూదులు ఆయనను రక్షకుడు అని గుర్తుపట్టలేకపోయారు.అయితే ఆయన రెండవ సారి వచ్చినప్పుడు, ఆయన తనను వారికి బయలుపరచుకొన్నప్పుడు వారు ఆయనను మెస్సియాగా గుర్తిస్తారు. 

     ఆ తరువాత స్తెఫెను మోషే గురించి చెప్పాడు.మోషే లో ఉన్న క్రీస్తు స్వరూపాన్ని వారికి చూపించాడు. మోషే పుట్టినప్పుడు అతని ప్రాణము తీయాలని రాజైన ఫరో చూశాడు;ఈ క్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఆయన ప్రాణము తీయాలని రాజైన హేరోదు ప్రయత్నించాడు. మోషే తన ప్రజలను రక్షించడానికి ఫరో అంతఃపురమును, దాని సుఖాలను వదలి వెళ్ళాడు.ఈ క్రీస్తు తన ప్రజలను విమోచించడానికి పరలోకమును, దాని మహిమను వదలి పెట్టి వచ్చాడు.మోషే మొదటి సారి ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు వారు ఆయనను తిరస్కరించారు, రెండవసారి వెళ్ళినప్పుడు హత్తుకున్నారు. ఈ క్రీస్తు మొదటి సారి వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఆయనను తిరస్కరించారు,ఆయన రెండవ సారివచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను హత్తుకొంటారు.

    మోషే ఫరో శక్తి నుండి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించి, ఎఱ్ఱ సముద్రాన్ని చీల్చి వాగ్దానదేశమువైపుకు వారిని తోడ్కొనివెళ్ళాడు.ఈ క్రీస్తు సాతాను శక్తి నుండి మనలను విడిపించి, మనకు అడ్డుగా ఉన్న పాపపు సముద్రాన్ని చీల్చి పరలోకము వైపుకు మనలను నడిపించాడు.

-మోషే లో క్రీస్తు స్వరూపాన్ని మీరు చూడండి.మోషే, మోషే అని మీరు కలవరిస్తున్నారు.నా వంటి గొప్ప ప్రవక్త దేవుడు మీ యొద్దకు పంపుతాడు అని మోషే ప్రవచించింది ఎవరి గురించి? ఈ క్రీస్తు గురించే. 

మోషే….దేవుని చేత మీ యొద్దకు పంపబడిన మోషే, ఐగుప్తు నుండి మిమ్మును విడిపించిన మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని మీకిచ్చిన మోషే, అరణ్యములో మిమ్మును నడిపించిన మోషే, ఆ మోషే ప్రవచించిన క్రీస్తును మీరు తిరస్కరిస్తున్నారు. నాడు మీ తండ్రులు మోషేని తిరస్కరించినట్లే, నేడు మీరు క్రీస్తును తిరస్కరిస్తున్నారు.

మీ చరిత్ర మొత్తము ఏమిటి? అవిధేయత – హింస యోసేపుకు అవిధేయులయ్యారు, మోషేకు అవిధేయులయ్యారు, ప్రవక్తలకు అవిధేయులయ్యారు, ఇప్పుడు క్రీస్తుకు కూడా అవిధేయులయ్యారు. యోసేపును హింసించారు, మోషేను హింసించారు, ప్రవక్తలను హింసించారు, ఇప్పుడు క్రీస్తును కూడా హింసించారు. వేషధారులారా, మీరా దేవుని గురించి మాట్లాడేది?  అని వారిని నిలదీశాడు.

     ఆ తరువాత స్తెఫెను వారి దృష్టిని సొలొమోను మందిరము వైపుకు నడిపించాడు.ఆ రాతి కట్టడము పట్టుకొని మీరు వేలాడుతున్నారు. ఆయన మహిమ కలిగిన దేవుడు, హస్తకృతాలయములలో నివసింపని సర్వోన్నతుడు ఆయన మానవ నిర్మితమైన ఆలయాల్లో నివసించడు.

ఎక్కడ హారాను? 

ఎక్కడ మెసొపొతమియ? 

ఎక్కడ కనాను? 

ఎక్కడ ఐగుప్తు? 

అనేక ప్రాంతాలలో తన దాసుల ద్వారా తన పనులు ఆయన నిర్వహిస్తాడు.

ఈయన ఒక ప్రాంతానికో, ఒక దేశానికో, ఒక జాతికో పరిమితమైన దేవుడు కాదు. దేవుని గురించి ఈ దృక్పధాన్ని మార్చుకోండి 

ఆ అబ్రహాము 

ఆ యోసేపు

ఆ మోషే

ఆ ధర్మశాస్త్రము

ఆ ప్రత్యక్ష గుడారము 

ఆ దేవాలయము… అవన్నీ యేసు క్రీస్తును చూపిస్తున్నాయి.

ఆ నీతిమంతుని మీరు హత్య చేశారు. దేవ దూషణ చేసింది నేను కాదు, మీరు.దేవుని కుమారుని హత్య చేసిన హంతకులు మీరు. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకములో జీవించిన రోజుల్లో యెరూషలేములో హేరోదు రాజు నిర్మించిన గొప్ప దేవాలయము ఉండేది. ఆ దేవాలయాన్ని యూదులు ఎంతో పవిత్రముగా భావించేవారు.యోహాను 2 లో మనము చదువుతాము: ఒక రోజు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఆ దేవాలయము దగ్గర ప్రజలతో ఏమన్నాడంటే, ‘ఈ దేవాలయమును పడగొట్టుడి, మూడు దినములలో దాని లేపుదును’.వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. గొప్ప ఇంజినీర్లు 46 సంవత్సరాలు కడితే ఈ దేవాలయము నిర్మించబడింది. మూడు రోజుల్లో దానిని ఎలా లేపుతావు? అని ఆయనను ప్రశ్నించారు. అయితే ఆయన తన శరీరము అనే దేవాలయము గూర్చి మాటలాడుచున్నాడు అనే సత్యము వారు గ్రహించలేకపోయారు.

రోమన్లకు ప్రీతిపాత్రుడైన హేరోదు నీడలో ఆ ఆలయము కొనసాగుచున్నది. ఆ మహా ఆలయము కూల్చివేయబడుతుంది అనే ఆలోచనే వారి ఊహకు అందనిది.కానీ కాలము మన చేతుల్లో ఉండదు కదా! 

    క్రీ.శ 70 లో రోమన్ జనరల్ టైటస్ ఆ ఆలయాన్ని నేలమట్టము చేశాడు. అంతకు 40 సంవత్సరాలకు మునుపు రోమన్లు యేసు క్రీస్తు ను కూడా హతమార్చి నేలమట్టము చేశారు. ఆ రెండు ఆలయాల్లో చివరికి ఏది మిగిలింది. రాతితో చేయబడిన దేవాలయము ఇంకా రాళ్లు గానే ఆ ప్రదేశములో పడి ఉంది. యెరూషలేము వెళ్లిమీరు చూడండి. ఆ రాళ్లు ఇప్పటికీ అక్కడే పడి ఉన్నాయి. కానీ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సమాధి నుండి తిరిగి లేచి ఆయన కట్టే ఆలయము ఎలాంటిదో ప్రపంచానికి చూపించాడు. రోమన్ సామ్రాజ్యము ఆయన సంఘాన్ని కూకటి వేళ్లతో సహా పెకలించాలని ప్రయత్నించి విఫలమయ్యింది. చివరకు రోమన్ సామ్రాజ్యాధిపతే క్రీస్తు దాసునిగా మారాడు. యేసు క్రీస్తు కట్టిన ఆలయం అది సజీవమైన దేవుని ఆలయము.

స్తెఫెను యొక్క నిరీక్షణ 

     స్తెఫెను ప్రసంగము వినిన తరువాత వారు కోపముతో మండిపోయారు, పండ్లు కొరికారు. స్తెఫెను పరలోకము వైపు చూశాడు. ఆకాశము తెరువబడింది. మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుడి పార్శ్వమందు నిలబడి కనిపించాడు. సజీవుడైన యేసు క్రీస్తు స్తెఫెను కు కనిపించాడు. సజీవుడైన యేసు క్రీస్తు తన మహిమలో స్తెఫెను కు కనిపించాడు.ఆ మాటలు విని వారు పిచ్చిపట్టినట్లు ప్రవర్తించారు. పెద్ద, పెద్దగా కేకలు వేస్తూ స్తెఫెనును  ఊరి బయటకు లాక్కువెళ్లారు. ఆయనను చంపటానికి వారు రాళ్లు తీసుకొన్నారు. అప్పుడు ‘యేసు ప్రభువా, నా ఆత్మను చేర్చుకో’ అని పలికాడు.ఆయన ఎంత గొప్ప నిరీక్షణతో మరణించాడో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది. అతని మాటలు యేసు ప్రభువు సిలువ మీద పలికిన మాటలు మనకు గుర్తుకుతెస్తున్నాయి. అప్పుడు

యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేకవేసి–తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాననెను(లూకా 23:46) 

   సిలువ మీద ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఎంత రూఢిగా తన ప్రాణము తండ్రికి అప్పగించాడో, ఈ రోజు ప్రతి విశ్వాసి అంత రూఢిగా తన ఆత్మను ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకు అప్పగించవచ్చు. స్తెఫెను ఇప్పుడు ‘యేసు ప్రభువా, నా ఆత్మను చేర్చుకో’ అని ప్రార్ధించాడు. యేసూ, యేసూ అని మనము పిలవకూడదు. స్తెఫెను వలె యేసు ప్రభువు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అని మనము పిలవాలి. గొప్ప నిరీక్షణతో, గొప్ప నిశ్చయతతో స్తెఫెను కన్నుమూశాడు.ఆ నిరీక్షణ మనకు ఉందా? ఆ నిశ్చయత మనకు ఉందా? నిన్న ఒక సోదరి నాతో అంది: ‘ఈ కరోనా వచ్చిన దగ్గరి నుండి దేవుని గురించి నేను ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాను. నేను ఆమెతో, మంచిదే కదమ్మా, దేవుని గురించి ఆలోచించు.

స్తెఫెను యొక్క క్షమాపణ 

     వారు ఎంతో ద్వేషముతో స్తెఫెను మీద రాళ్లు వేస్తున్నారు. అతని శరీరము రక్తసిక్తమవుతున్నది.కనీసము న్యాయ విచారణ కూడా జరుపకుండా వారు స్తెఫెను ప్రాణము తీస్తున్నారు. అయితే స్తెఫెను – ఈ పాపము వారి మీద మోపవద్దు అని పలికి ప్రాణము వదిలాడు. భూమి మీద అతడు చేసిన చివరి పనిలో, భూమి మీద అతడు పలికిన చివరి మాటల్లో యేసు ప్రభువు మనస్సును ప్రతిబింబించాడు. సిలువ మీద యేసు ప్రభువు తన హంతకులను క్షమించాడు.

తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు

 గనుక వీరిని క్షమించుమని చెప్పెను’. (లూకా 23:34) 

 ఇప్పుడు స్తెఫెను అదే విధముగా తన హంతకులను క్షమిస్తున్నాడు. స్తెఫెను యొక్క క్షమాపణను మనము కూడా నేర్చుకోవాలి. ‘వాడు నన్ను అంత మాట అంటాడా?’‘ వాడి అంతు చూస్తా.ఆమె నన్ను విమర్శించిందా? జీవితములో ఇంకో సారి దాని మొహం కూడా చూడను’‘నువ్వు నాకు ఇది చేశావు కదా. నీ మీద ఎప్పటికైనా పగ తీర్చుకొంటా.’‘అవును క్షమించాలి. కానీ ఈ ఒక్క విషయములో వాడిని క్షమించలేను’ ఇలా మాట్లాడే క్రైస్తవులు మన మధ్యలో చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే మనము స్తెఫెను నుండి క్షమాపణను నేర్చు కోవాలి. సిలువ మీద క్రీస్తు వలె ఆయన తన హంతకులను కూడా క్షమించాడు.

స్తెఫెను యొక్క ఘనత

55 వచనము చూద్దాము: 

  1. అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటను చూచుచున్నానని చెప్పెను. 

              అపో. కార్య 9:55 

స్తెఫెను ఆకాశము వైపు చూచినప్పుడు దేవుని మహిమను చూశాడు. అక్కడ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును మనుష్య కుమారునిగా దేవుని కుడిపార్శ్వమందు చూస్తున్నాడు.ఆయన తన సందేశాన్ని మహిమ గల దేవుడు అని ప్రారంభించాడు. ఇప్పుడు దేవుని మహిమ అతను చూస్తున్నాడు. 

    God of Glory and the Glory of God 

     మహిమ గల దేవుడు – దేవుని మహిమ 

    ఒక పర్వతము మీద నిలబడిచూస్తే క్రింద ఉన్న పట్టణము ఆ చివరి నుండి ఈ చివరివరకు మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ స్తెఫెను అటువంటి ఒక మనోహరమైన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాడు. నాడు మహిమ గల దేవుడు అబ్రహాము కు ప్రత్యక్షమై మొదలుపెట్టిన విమోచన కార్యము ఇప్పుడు అబ్రహాము కుమారుడు, మనుష్య కుమారుడు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు దేవుని మహిమలో నిలబడి ఉండుటతో ముగిసింది. ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంగతి ఏమిటంటే, బైబిల్ లో అనేక చోట్ల మనుష్యకుమారుడు దేవుని కుడి పార్శ్వమందు కూర్చొని ఉండుట మనకు కనిపిస్తుంది.ఇక్కడ ఒక్క చోట మాత్రమే ఆయన నిలబడి ఉండుట మనము చూస్తున్నాము. తన నామము కొరకు ప్రాణ త్యాగము చేసిన ఈ విశ్వాస వీరునికి స్వాగతము చెప్పటానికి సాక్షాత్తూ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తే నిలబడ్డాడు. ఎంత ప్రత్యేకమైన రీతిలో స్తెఫెను పరలోకమునకు ఆహ్వానించబడుతున్నాడో ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము. దేవుడు స్తెఫెనుకు ఇచ్చిన అరుదైన ఘనత ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది.

స్తెఫెను యొక్క విజయము 

   స్తెఫెను ను చూసి వారు పండ్లు కొరికారు. రేపు వారు వెళ్లే నిత్య నరకములో పండ్లు 

కొరుకుతానే ఉంటారు. ‘అక్కడ ఏడ్పును, పండ్లు కొరుకుటయు ఉండును’. చివరిగా స్తెఫెను యొక్క విజయము.వారు స్తెఫెను సందేశము విని కోపముతో రగిలిపోయారు.పళ్ళు కొరికారు. రాళ్లు రువ్వారు. రక్తపు మడుగులో స్తెఫెను ప్రాణము విడవడము చూసి వారు సంతృప్తితో తిరిగి వెళ్లారు. మేము గెలిచాము అని వారు అనుకొన్నారు. అయితే వారు ఓడిపోయారు. సత్యాన్ని హింసతో, రక్తపాతముతో ఎదుర్కోవటము గెలుపు కాదు, అది ఓటమి.స్తెఫెను మీద పళ్ళు కొరికిన 

ఈ మనుష్యులు నిత్యత్వమంతా పళ్ళు

 కొరుకుతూనే ఉంటారు. యేసు ప్రభువు నరకమును ఎలా వర్ణించాడు: 

అక్కడ ఏడ్పును, పండ్లు కొరుకుటయు ఉండును.లూకా సువార్త 13:28 

అయ్యో, స్తెఫెను మాటలు మేము ఎందుకు వినలేదు అని యుగయుగాలు

 వారు పండ్లు కొరుకుతారు. ఆ విధముగా ఓడిపోయింది వారే. గెలిచింది స్తెఫెనే.

 ఆయన నిద్రించాడు అని ఇక్కడ మనము చదువుతున్నాము.విశ్వాసికి మరణము లేదు. ఆయన కార్చిన రక్తమును సౌలు చూశాడు.టెర్ టులియన్ భక్తుడు అన్నాడు: 

the blood of the martyrs is the

seed of the church

హతసాక్షి కార్చే ప్రతి రక్తపు బొట్టు క్రైస్తవ 

సంఘానికి ఒక బీజముగా మారుతుంది. 

వారు కార్చే రక్తమే క్రైస్తవ్యానికి విత్తనాలు వేస్తాయి. ఈ హత్యతో క్రైస్తవులు భయముతో వణకిపోతారు అని వారు అనుకొన్నారు. అయితే జరిగింది ఏమిటి?  ఆ క్రైస్తవులు యెరూషలేము నుండి చెదరిపోయి యూదయ, సమరయ, గలిలయ ప్రాంతములు, ఆ తర్వాత సర్వలోకానికి యేసు క్రీస్తు సువార్తను అందించారు. 

    అపోస్తలుల కార్యములు 22:20 లో మనము చదువుతాము. నీ సాక్షి అయిన స్తెఫెను రక్తము కార్చబడినప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను అని పౌలు అంటున్నాడు. స్తెఫెను సందేశము, హత సాక్ష్యము తార్సు వాడైన సౌలు మీద కూడా పనిచేసింది. క్రైస్తవ్యము యొక్క మొదటి హతసాక్షి ప్రభావములో నుండి క్రైస్తవ్యము యొక్క అతి గొప్ప మిషనరీ ఉద్భవించాడు.

ముగింపు: 

క్రైస్తవ్యము యొక్క తొలి హతసాక్షి స్తెఫెను జీవితము నుండి అనేక సత్యాలు మనము చూశాము. స్తెఫెను వలె మీరు కూడా ఈ రోజు రక్షణ పొంది, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నందు బలపరచబడాలన్నదే నేటి మా ప్రేమ సందేశం

Leave a Reply