విలాప వాక్యములు: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం గ్రంథ పరిచయం

యిర్మీయా ప్రవక్త వ్రాసిన ‘విలాప వాక్యములు’ గ్రంథము మీద డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి ప్రత్యేక ప్రసంగం చూడండి, వినండి. మా వెబ్ సైట్ www.doctorpaul.org ను దర్శించండి.

Leave a Reply