నెమ్మది ఇచ్చే దేవుడు: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

అక్టోబర్ 19, 2021: తెనాలి బైబిలు గృహములో జరిగిన పనివారల సభలో డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి జూమ్ ద్వారా ఇచ్చిన సందేశం.

Leave a Reply