నాస్తికత్వము

దేవుడు నిజముగా ఉన్నాడా?  నాస్తికత్వం, హేతువాదం

చంద్రయాన్ నిరూపించిన బైబిలు ప్రవచనాలు

T83.సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ : భౌతిక శాస్త్రములో దేవుని స్వరూపం, పార్ట్ 1

T90.డార్విన్ చేసిన మోసం: గ్లేసియర్లు , మంచుయుగం

గెలాపగోస్ దీవుల పక్షులు, జంతువులు డార్విన్ సిద్ధాంతమును ఎలా నీరు కార్చుతాయి?

డార్విన్ చేసిన మోసం : ఉష్ణ గతి శాస్త్రం Thermodynamics

స్టీఫెన్ హాకింగ్ : బాబు గోగినేని: హేతువు లేని నాస్తికవాదం

గతి శాస్త్ర నియమాలు – దేవుడు

గణిత శాస్త్రములో దేవుని రూపం

దేవుడు నిజముగా ఉన్నాడా?

ఈస్టర్: రాయి ఎందుకు దొర్లించబడింది?

నరబలి బైబిల్ లో ఉందా?

బైబిల్ : మన ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చి వేసింది?

దేవుడు ఉన్నాడా? మారిస్ బ్లాంచర్డ్ సందేశం