బైబిలు పుస్తకాలు పరిచయము

BooksoftheBibleTelugu

66 బైబిల్ పుస్తకములకు పరిచయం

పాత నిబంధన: 39 పుస్తకాలు

క్రొత్త నిబంధన : 27 పుస్తకాలు

ఆదికాండము: గ్రంథ పరిచయము

నిర్గమ కాండము: గ్రంథ పరిచయము

లేవీయ కాండము: గ్రంథ పరిచయము

సంఖ్యా కాండము: గ్రంథ పరిచయము

ద్వితీయోపదేశ కాండము: గ్రంథ పరిచయము

యెహోషువ: గ్రంథ పరిచయం

న్యాయాధిపతులు, గ్రంథ పరిచయం

రూతు గ్రంధము పరిచయం

1 సమూయేలు: గ్రంథ పరిచయం

2 సమూయేలు: గ్రంథ పరిచయం

1 రాజులు: గ్రంథ పరిచయం

2 రాజులు:గ్రంథ పరిచయం

1 దినవృత్తాంతములు: గ్రంథ పరిచయం

2 దినవృత్తాంతములు గ్రంథ పరిచయం

ఎజ్రా: గ్రంథ పరిచయం

నెహెమ్యా గ్రంథ పరిచయం

ఎస్తేరు గ్రంథ పరిచయం

యోబు గ్రంథ పరిచయం

కీర్తనలు గ్రంథ పరిచయం 

సామెతలు  గ్రంథ పరిచయం

ప్రసంగి గ్రంథము పరిచయం

పరమ గీతం గ్రంథ పరిచయం

యెషయా గ్రంథం పరిచయం

యిర్మీయా గ్రంథం పరిచయం

విలాప వాక్యములు గ్రంథ పరిచయం

యెహెఙ్కేలు గ్రంథం పరిచయం 

మత్తయి సువార్త పరిచయం

మార్కు సువార్త పరిచయం

లూకా సువార్త పరిచయం

యోహాను సువార్త పరిచయం

అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథము