తెలుగు సందేశాలు (ఆడియో)

T 193 .సమ్సోను – యేసు క్రీస్తు ప్రభువు

T 192 . న్యూ ఇయర్ సందేశం : క్రొత్త సంవత్సరానికి 10 సూత్రాలు
T 191 .క్రిస్మస్ సందేశం
T 190 . సమ్సోను, మొదటి భాగం
T 189 . డబ్బుతో కొనలేనివి, డబ్బు కోసం అమ్మలేనివి
T 188 . దేవుని ఏడు పండుగలు, రెండవ భాగం
T 187 . దేవుని ఏడు పండుగలు, మొదటి భాగం
T 186 . పాప ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినములో సిలువ రూపం
T 185 . ప్రవచనాల్లో నిబంధన మందసము

T 184 . దేవుడు, నాస్తికత్వము, హేతువాదము
T183.ధర్మ శాస్త్రము – క్రీస్తు

T182.అరణ్యములో దేవుని పాఠశాల

T181. భారత దేశానికి క్రైస్తవుల సేవలు

T180.చంద్రయాన్ నిరూపించిన బైబిలు ప్రవచనాలు

T179.ఎఱ్ఱ సముద్రము

T177. ప్రవచనాల్లో పస్కా పండుగ, పార్ట్ 1

T 176 . గెలాపగోస్ దీవులలో డార్విన్ మోసం, రెండవ భాగము

T175. గెలాపగోస్ దీవులలో డార్విన్ చేసిన మోసము

T 174 . క్రైస్తవులు – ప్రభుత్వము: ప్రజాస్వామ్యములో క్రైస్తవులు

T 173 . ప్రవచనాల్లో మోషే
T 172 . యెహోవా షమ్మా
T 171 . ఈస్టర్ సందేశం
T 170 . ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాల ప్రవచనాలు, మూడవ భాగము

T 169 . ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాల ప్రవచనాలు, రెండవ భాగము
T 168 . ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాల ప్రవచనాలు, మొదటి భాగము
T 167 . యోసేపు కలలు
T 166 . ప్రవచనాల వెలుగులో భారత్, పాకిస్తాన్, ఇశ్రాయేలు

T 165 . యాకోబు నిచ్చెన
T 164 . యాకోబు మోసం
T 163 . ఏశావు యొక్క దౌర్భాగ్యము

T 162 . ఇస్సాకు – రిబ్కా : క్రైస్తవ వివాహము

T 161 . సొదొమ: నేటి సమాజము
T 160 . నూతన సంవత్సర సందేశం

T 159 . దేవుని పేరులలో ఉన్న గొప్ప సత్యాలు
T 158 . క్రిస్మస్ సందేశం
T 157 . లోతు చేసిన పాపాలు

T 156 . ఆనందానికి పది రహస్యాలు
T 155 . కయీను

T 154 . ఏదెను వనములో యేసు ప్రభువు రూపం

T 153 . రసాయన శాస్త్రములో నోబెల్ బహుమానాలు: డార్విన్ చేసిన మోసం
T 152 . 118 వ కీర్తనలో క్రీస్తు
T 151 . కీర్తన 110

T 150 . కీర్తన 119
T 149 . యూదా ఇస్కరియోతు
T 148 . కీర్తన 23 , నాలుగవ భాగము

T 147. కీర్తన 23 , మూడవ భాగము
T 146 . బైబిల్ మ్యూసియం: బైబిల్ మన ప్రపంచాన్ని ఎలా మార్చివేసింది?
T 145 . కీర్తన 23 , రెండవ భాగము

T 144. హోలోకాస్ట్ : దేవుడు నిజముగా ఉన్నాడా?
T 143 . కీర్తన 23 , మొదటి భాగము
T 142 . కీర్తన 22 , మూడవ భాగము

T 141 . కీర్తన 22 , రెండవ భాగము
T 140 . కీర్తన 22 , మొదటి భాగము
T 139 . కీర్తనలలో క్రీస్తు: 16 వ కీర్తన

T 138 . కీర్తనలలో క్రీస్తు: 8 వ కీర్తన

T 137 . కీర్తనలలో క్రీస్తు : 2 వ కీర్తన

T136 .కీర్తనలలో క్రీస్తు: మొదటి భాగము

T135 .జెకర్యా ప్రవక్త: మూడవ భాగము
T134 .జెకర్యా ప్రవక్త: రెండవ భాగము
T133 . జెకర్యా ప్రవక్త : యెరూషలేము మీద యుద్ధము

T132 . యేసు క్రీస్తు పునరుత్తానము
T131 . ఈస్టర్ సందేశం
T130.స్టీఫెన్ హాకింగ్ : సైన్స్, నాస్తికత్వము

T129. సిరియా లో సంక్షోభము: బైబిల్ ప్రవచనాలు
T128. బిల్లీ గ్రాహం గారు : దేవుని చేతిలో గొప్ప ఆయుధము
T127 . రాహాబను వేశ్య : యెర్రని దారము

T126 . డార్విన్ చేసిన మోసం : తిమింగలం
T125 . నోవహు జల ప్రళయము
T124.క్రైస్తవులు యోగా చేయవచ్చా?

T123.డార్విన్ చేసిన మోసం : ఇన్ఫ్లుఎంజా వ్యాధి
T122. మా అమ్మ రాజాబాయి భూస్థాపన సందేశము
T121 . నూతన సంవత్సర సందేశం

T120 . క్రిస్మస్ సందేశం
T119 . క్యాన్సర్ లో క్రీస్తు
T118 . అంత్య క్రీస్తు : క్రీస్తు విరోధి ఎలా ఉంటాడు?

T117 . దేవుడు యూదులను వదలి వేశాడా?
T116 . ఆందోళనకు విరుగుడు
T115 . మార్టిన్ లూథర్ : 500 సంవత్సరాలు

T114 . క్రైస్తవ సభల్లో అద్భుతాలు, మోసాలు
T113 . యూదులు: దేవుడు చేసిన అద్భుతం
T112 . డార్విన్ చేసిన మోసం: ఉష్ణ గతి శాస్త్రం

T111. యేసు క్రీస్తు – అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి
T110 . గాంధీ జీవితములో యేసు క్రీస్తు ప్రభావం
T109 . బైబిల్ ప్రవచనాల్లో ఇశ్రాయేలు – భారత్

T108 . హిట్లర్ – స్టాలిన్ ల నాస్తికత్వము
T107 . దేవుడు నిజముగా ఉన్నాడా?
T106 . గణిత శాస్త్రములో దేవుని రూపం

T105 . జెకర్యా ప్రవక్త, రెండవ భాగం
T104 . జెకర్యా ప్రవక్త, మొదటి భాగం
T103 . యిర్మీయా ప్రవక్త, రెండవ భాగం
T102 . యిర్మీయా ప్రవక్త, మొదటి భాగం

T101 . గ్లేసియర్ ల సందర్శన: సృష్టి రహస్యాలు
T100 . యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, నాలుగవ భాగము
T99 . యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, మూడవ భాగము
T98 . యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, రెండవ భాగము

T97 . యెషయా ప్రవక్త ఆవిష్కరించిన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రూపం, మొదటి భాగము
T96 . డోనాల్డ్ ట్రంప్ జీవితములో క్రైస్తవ్యము
T95 . ఐజాక్ న్యూటన్ జీవితములో క్రైస్తవ్యము
T94 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పందొమ్మిదవ భాగము: క్రిస్మస్
T93 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పద్దెనిమిదవ భాగము: సిస్టీన్ చాపెల్
T92 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పదిహేడవ భాగము: వాటికన్

T91 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పద హారవ భాగము: గెలీలియో
T90 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పదిహేనవ భాగము: పాంపే
T89 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పదునాలుగవ భాగము: నాలుగు కొండలు
T88 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పద మూడవ భాగము: రెండు దేవాలయాలు

T87 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పండ్రెండవ భాగము: రోమ్ లో అపోస్తలుడైన పౌలు
T86 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పదకొండవ భాగము: కొరింథు
T85 . రోమ్ లో క్రీస్తు, పదవ భాగము: ఏథెన్స్ లో పౌలు

T84 . రోమ్ లో క్రీస్తు, తొమ్మిదవ భాగము: ఒలింపిక్స్
T83 . రోమ్ లో క్రీస్తు, ఎనిమిదవ భాగము: అపొస్తలుడైన పౌలు
T82 . రోమ్ లో క్రీస్తు, ఏడవ భాగము: కొర్నేలీ

T81 . రోమ్ లో క్రీస్తు, ఆరవ భాగము: ఇద్దరు మిత్రులు
T80 . రోమ్ లో క్రీస్తు, ఐదవ భాగము: కయప
T79 . రోమ్ లో క్రీస్తు, నాలుగవ భాగము: ముగ్గురు దొంగలు
T78 . రోమ్ లో క్రీస్తు, మూడవ భాగము: హేరోదు

T77 . రోమ్ లో క్రీస్తు, రెండవ భాగము: అగస్టస్
T76 . రోమ్ లో క్రీస్తు, మొదటి భాగము: ప్రవచనాలు
T75 . డార్విన్ చేసిన మోసం
T74 . క్రూసేడులు : ముస్లిములు, క్రైస్తవుల మధ్య యుద్ధాలు ఎందుకు జరిగాయి?

T73 . ఎఫెసు లో అపొస్తలుడైన పౌలు
T72 . యోనా – యేసు క్రీస్తు, పార్ట్ 2
T71 . యోనా – యేసు క్రీస్తు, పార్ట్ 1
T70 . దేవుని పండుగలు, ఎనిమిదవ : సుక్కోతు, పర్ణ శాలల పండుగ

T69 . దేవుని పండుగలు, ఏడవ భాగము: యోమ్ కిప్పుర్
T68 . దేవుని పండుగలు, ఆరవ భాగము: బూరల పండుగ
T67 . దేవుని పండుగలు, ఐదవ భాగము: ప్రధమ ఫలముల పండుగ
T66 . దేవుని పండుగలు, నాలుగవ భాగము: పెంతెకోస్తు పండుగ

T65 . దేవుని పండుగలు, మూడవ భాగము: పులియని రొట్టెల పండుగ
T64 . దేవుని పండుగలు, రెండవ భాగము: పస్కా పండుగ
T63 . దేవుని పండుగలు, మొదటి భాగము: సబ్బాతు
T62 . యూదా రాజసింహం
T61 . మన ప్రధాన యాజకుడు

T60 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, పదవ భాగము

T59 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, తొమ్మిదవ భాగము
T58 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఎనిమిదవ భాగము
T57 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఏడవ భాగము

T56 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఆరవ భాగము
T55 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, ఐదవ భాగము
T54 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, నాలుగవ భాగము

T53 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మూడవ భాగము

T52 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, రెండవ భాగము

T51 . ప్రత్యక్ష గుడారములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మొదటి భాగము

T50 . దేవుని గొర్రె పిల్ల, రెండవ భాగము

T49 . దేవుని గొర్రె పిల్ల, మొదటి భాగము

T48 . కప్పదొకియ క్రైస్తవుల విశ్వాసము

T47 . ట్రాయ్: క్రైస్తవ్యము, గ్రీకు ఫిలాసఫీ, పార్ట్ 2

T46 . ట్రాయ్: క్రైస్తవ్యము, గ్రీకు ఫిలాసఫీ, పార్ట్ 1

T45 . ఎఫెసు లో అపొస్తలుడైన పౌలు

T44 . ఇస్తాంబుల్ : ముస్లింలు క్రైస్తవుల మీద చేసిన యుద్ధం

T43 . డార్విన్ చేసిన మోసం, పార్ట్ 2

T42 . డార్విన్ చేసిన మోసము

T41 . మోషే, ఏడవ భాగము

T40 . మోషే, ఆరవ భాగము

T 39 . మోషే, ఐదవ భాగము

T 38 . మోషే, నాలుగవ భాగము

T37. మోషే, మూడవ భాగము

T36.మోషే, రెండవ భాగము

T35.మోషే, మొదటి భాగము

T34.యోసేపు జీవితము నుండి పాఠాలు, మూడవ భాగము

T33.యోసేపు జీవితము నుండి పాఠాలు, రెండవ భాగము

T32.యోసేపు జీవితము నుండి పాఠాలు, మొదటి భాగము

T31.యాకోబు జీవితము నుండి పాఠాలు, మూడవ భాగము

T30.యాకోబు జీవితము నుండి పాఠాలు, రెండవ భాగము

T29.యాకోబు జీవితము నుండి పాఠాలు, మొదటి భాగము

T28.ఇస్సాకు జీవితము నుండి పాఠాలు

T27. అబ్రహాము, రెండవ భాగం

T26.అబ్రహాము, మొదటి భాగం

T25.బోయజు: మన విమోచకుడు, పార్ట్ 2

T24.రూతు – బోయజు : మన సమీప విమోచకుడు, మొదటి భాగం

T23.బాబెలు గోపురము

T22.గిద్యోను జీవితము నుండి పాఠాలు, రెండవ భాగం

T21.గిద్యోను జీవితము నుండి పాఠాలు, మొదటి భాగం

T20.యెహోషువ జీవితము నుండి పాఠాలు

T19.నరకము గురించి నలభై సంగతులు

T18. పరలోకం గురించి పది సంగతులు, రెండవ భాగం

T17. పరలోకం గురించి పది సంగతులు, మొదటి భాగం

T16. బైబిల్ ప్రవచనాల్లో విశ్వం యొక్క అంతం

T15. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వెయ్యేళ్ళ పాలన

T14. నీతి సూర్యుడు

T13. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడ

T12. విశ్వాసులు ఎత్తబడుట ఎలా జరుగుతుంది?

T11. క్రీస్తు విరోధి : రాబోవు చున్న పాప పురుషుడు

T10. దేవుడు పెట్టిన కన్నీళ్లు

T9. యబ్బేజు ప్రార్ధన

T8. న్యూ ఇయర్ సందేశం

T7. క్రిస్మస్ సందేశం 2014

T6. శ్రమలో ఆదరణ

T5 . అబ్బా తండ్రీ: దేవునిలోని తండ్రి హృదయము

T4.రాహాబు యెర్రని దారము

T3. నోవహు జల ప్రళయము

T2. క్రీస్తు నందు దేవుడు

T1. త్రిత్వములోని ఏకత్వము