సృష్టి – డార్వినిజం

డైనోసార్లు: డార్విన్ చేసిన మోసం

T143.డార్విన్ చేసిన మోసం: నోబెల్ బహుమతులు

T102.డార్విన్ చేసిన మోసం: Laws of Thermodynamics

T90.డార్విన్ చేసిన మోసం: గ్లేసియర్లు , మంచుయుగం

T83.సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ : భౌతిక శాస్త్రములో దేవుని స్వరూపం, పార్ట్ 1

డార్విన్ చేసిన మోసం, పార్ట్ 1 by పాల్ కట్టుపల్లి

గెలాపగోస్ దీవుల పక్షులు, జంతువులు డార్విన్ సిద్ధాంతమును ఎలా నీరు కార్చుతాయి?

గెలాపగోస్ దీవులు: డార్విన్ చేసిన మోసం, పార్ట్ 1