తెలుగు పాటలు : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి పాడినవి

పరిచయము
పాడెదను నేనెల్లప్పుడు

చెల్లించివేసెను నా పాప క్రయధనం Chellinchivesenu naa paapa krayadhanam

రండి రండి బేత్లెహేముకు randi randi bethlehemuku

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా deva samstuti cheyave manasaa

పరిశుద్ధ, పరిశుద్ధ, పరిశుద్ధ ప్రభువా parishuddha, parisudda, parishudda prabhuvaa

సీయోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సీయోను వెళ్లుదము seeyonu paatalu santoshamugaa

యేసు ప్రభుని స్తుతించుట ఎంతో ఎంతో మంచిది yesu prabhuni stutinchuta

హల్లెలూయా స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడూ helleluya stuti mahima yellappudu devuni kichedamu

దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము devude naakashrayambu

యెహోవా నా బలమా yehovaa naa balamaa

Feed a Hungry Child with as little as $10 per month

Give a helping hand to feed the hungry children and to provide them health care and education

$10.00