ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సువార్త

దేవుని అగ్ని : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

కరోనా, ఆల్బర్ట్ కము: నాస్తికత్వములోని నిస్సహాయత

సిలువ యొక్క వెలుగు

ఎఱ్ఱ సముద్రము

ప్రవచనాల్లో పస్కా పండుగ, పార్ట్ 1

ఈస్టర్ సందేశం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

సొదొమ – నేటి సమాజం లో బైబిల్ ప్రవచనాలు

మరణపు ముల్లును విరచిన యేసు క్రీస్తు

ఆదాము, హవ్వల పాపం

ఏదెను వనములో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు

అన్యజనులకు దేవుని కృప

హిందువులకు, ముస్లిములకు మనం రుణస్తులం

పాపాలు దాచిపెడితే?

ఙ్ఞానము నకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమ

పౌలు ప్రకటించిన సువార్త

క్రీస్తు మహిమ: బంగారు, సాంబ్రాణి, బోళము

క్రీస్తు: గొర్రెలు పోవు ద్వారము

యెర్రని దారం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

రక్షణ నిశ్చయత నీకు ఉందా?

యేసు ఎలాంటి రక్షకుడై యున్నాడు?