ఆరోగ్యము – వైద్యము

19,000 subscribers and Counting!

డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి MD గారి వైద్య సలహాలు వినండి, చూడండి. 19 వేలమందికి పైగా ఆయన ఛానల్ కి సభ్యులుగా ఉన్న మా ఛానల్ లో చేరండి.

Please check our Youtube Channel. 

======

క్లమీడియా వ్యాధి లక్షణాలు

Primary Biliary Cholangitis 

Preeclampsia and other screening tests

BreastFeeding benefits

Syphilis Screening

Colorectal Cancer Screening

Health Promotion and Prevention Strategies