బైబిలు – ఆర్కియాలజీ

కప్పదొకియ లో క్రైస్తవుల పరిచర్య

ట్రాయ్ లో అపొస్తలుడైన పౌలు

ఎఫెసు లో అపొస్తలుడైన పౌలు

ఇస్తాంబుల్ : క్రైస్తవులు కోల్పోయిన నగరము

ట్రాయ్, రెండవ భాగం: అకిల్లిస్ versus యేసు క్రీస్తు