క్రైస్తవ జీవితము

GettyImages-172865328.jpg

నెమ్మది ఇచ్చే దేవుడు

మొదటి క్రైస్తవ హతసాక్షి : స్తెఫెను 

దేవుని అగ్ని : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

ఆంధ్ర జ్యోతి రాధా కృష్ణ : యేసు క్రీస్తు కు చేత కాదా ?

గాంధీ చెప్పిన బైబిల్ సూత్రం ఏమిటి?

సమ్సోను రెండవ భాగము

కరోనా ఎఫెక్ట్, జిమ్ బేకర్ : విఫలమైన స్వస్థత బోధకులు

కరోనా బీభత్సం : ఇప్పుడు మనం ఎలా జీవించాలి?  

సామెతలు  గ్రంథము నుండి జీవిత సత్యాలు

న్యూ ఇయర్ సందేశం: క్రొత్త సంవత్సరానికి 10 సూత్రాలు

క్రిస్మస్ చేసుకోవటం తప్పా? 

సమ్సోను

బైబిల్ లో పరలోకము గురించి వ్రాయబడిన సత్యములు

డబ్బుతో కొనలేనివి, డబ్బు కోసము అమ్మలేనివి

మన యజమానుని సేవించడం ఎలా?

ఈ లోకము నుండి వేరగుట ఎట్లు?

మనము ఎలా ప్రార్ధించాలి?

పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు శక్తిని ఎలా ఇస్తాడు ?

నేను రక్షించబడ్డానని ఎలా తెలుసుకోగలను?

విశ్వాసము : దానిని ఎలా పొందగలము?

ఓర్పు శాలి అయిన యేసు అడుగుజాడలలో నడుచుట

శాంతి పరుడైన యేసు అడుగుజాడలలో నడుచుట

వ్యసనాక్రాంతుడైన యేసు అడుగుజాడలలో నడచుట

అరణ్యములో దేవుని పాఠశాల

T156.ఏశావు యొక్క భ్రష్టత్వము

T152.దేవుని పేరులలో ఉన్న శక్తి

T153.లోతు చేసిన పాపం

T155.రిబ్కా : క్రైస్తవ పెళ్లి ఎలా ఉండాలి ?

T106.ఆందోళనకు విరుగుడు

T105.యుగ పురుషుడు మార్టిన్ లూథర్ : 500 సంవత్సరాలు (1517 – 2017)

T104.క్రైస్తవ సభలు: స్వస్థతలు – మోసాలు

ఎఱ్ఱ సముద్రము

లోతు చేసిన పెద్ద తప్పు

మన తలవెండ్రుకలు కూడా చూచే దేవుడు

ఆనందానికి పది రహస్యాలు : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి సందేశం

పాపం పట్ల మన వైఖరి ఎలా ఉండాలి?

ఈ ప్రపంచాన్ని నీవు ఎలా మార్చగలవు?

చిన్న పాపాలు – పెద్ద వెల

సమాధానం ఎలా వస్తుంది?

దేవుడు ఎవరిని వాడుకొంటాడు?

మన హృదయాలు పరిశుద్ధముగా ఉన్నాయా?

హనోకు : దేవునితో నడక

బహుమానం ఆశించకుండా చేసే సేవ

అన్ని విషయాలు ఎప్పుడు అర్ధమవుతాయి?

ప్రభువుతో ఎంత సమయం గడుపుచున్నావు?

శ్రమలు ఎందుకు?

మన ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలి?

నెరసిన వెండ్రుకలు

పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు ఎవడు?

ప్రతి సన్నివేశము లో దేవుడు

నాకు సహాయం ఎక్కడ నుండి వచ్చును?

యేసు క్రీస్తు యొక్క దైవత్వం, శిరసత్వం

క్రైస్తవ్యములో నాస్తికత్వం

శ్రమల వలన వచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఏమిటి?

నీలో ఉన్న సమూయేలు

పేతురు యొక్క ధన్యతలు

ప్రభువు సేవకు కావాల్సినవి?

పేతురు యొక్క విశ్వాసం

అసంతృప్తికి విరుగుడు

నీ హృదయములో ఏముంది?

రక్షణానందము ఎలా అనుభవించగలవు?

రక్షణానందము ఎలా అనుభవించాలి? పార్ట్ 2

క్రీస్తు యొక్క ప్రస్తుత స్థానం ఏమిటి?

పాపం – పెద్ద అడ్డు గోడ

అబ్రాహాము యొక్క అవిశ్వాసం

ఏలీయా ప్రవక్త కు విధవరాలి సహాయం

తుఫాను లో సహితం దేవుడు ఇచ్చే ప్రశాంతత

దానియేలు : స్నేహితుల పట్ల నిస్వార్ధ ప్రేమ

మన పిల్లలకు ఏమి నేర్పించాలి?

కఠిన పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవ జీవితం

నిజమైన దైవ సందేశం ఎప్పుడు వస్తుంది?

నీవు ప్రభువైన యేసు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నావా?

విశ్వాసి పాపం చేస్తే?

దానియేలు ప్రవక్త యొక్క పవిత్రత

మరణానికి సిద్దపడ్డావా?

స్తుతి ద్వారా వచ్చే మానసిక ప్రశాంతత

కష్టాల వలన వచ్చే లాభాలు ఏమిటి?

ఒంటరి తనములో ఏమి చేయాలి?

సమస్త దుఃఖమునకు కారణం ఏమిటి?

పులిపిండి మనలను ఎలా పాడు చేస్తుంది?

పాపపు తలంపులు ఆత్మకు హానికరం

కృప ద్వారా వచ్చే ప్రశాంతత

మనం క్రీస్తు సువాసన ఎలా కాగలం?

క్రీస్తు ను చూసే కొద్దీ మన ప్రవర్తన మారుతుంది

నమ్ముట తప్ప వేరే మార్గం లేదు

మన బలహీనతలు – ప్రభువు కృప

యేసయ్య ఇచ్చే పరిపూర్ణ శాంతి

నిజమైన జ్ఞానము

దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు

మారే లోకములో జీవితానికి స్థిరత్వం ఎలా సాధ్యం?

అసత్య బోధలకు విరుగుడు

మన హృదయాల్లో క్రీస్తుకు విశ్రాంతి

సృష్టి వారము, క్రీస్తు ఇచ్చే విశ్రాంతి

పౌలు : శ్రమల్లో విశ్వాసము

యేసు క్రీస్తు మనస్సు ఎలా ఉంది?

యోనా: నువ్వు ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఉండాలి?

నీవు కార్చే ప్రతి కన్నీటి బిందువు

దేవుని నీతి నీకు వద్దా?

రక్షణ నిశ్చయత నీకు ఉందా?

బైబిల్ ఎందుకు చదవాలి? 119 కీర్తన నుండి ధ్యానము. డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

23 కీర్తన: కాపరి ఇచ్చే సంతృప్తి, సంక్షేమం

23 కీర్తన : కాపరి యొక్క అభిషేకము, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

23 కీర్తన : కాపరి యొక్క అభిషేకము, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

23 వ కీర్తన : మన కాపరి క్రీస్తు : డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

గాఢాంధ కారపు లోయ: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి Video

సిలువ నుండి జీవిత సత్యాలు : 22 కీర్తన లో ధ్యానం: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

కమ్మూనిస్టు చైనా ను గడగడ లాడించిన క్రైస్తవ జర్నలిస్టు

రవి జకరియస్ : మస్సాజ్ సెంటర్లో పాపాలు