Why Atheism Makes No Sense: Laws of Thermodynamics