ద్వితీయోపదేశ కాండము: పరిచయం, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

    పరిచయం: దేవుని గొప్ప సేవకుడైన మోషే 120 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవిత కాలము ముగింపులో ఈ పుస్తకము వ్రాసాడు.  మోషే చనిపోక ముందు, 40 సంవత్సరాల పాటు అరణ్యములో తాను నడిపించిన ఇశ్రాయేలీయులకు మూడు గొప్ప ప్రసంగాలు చేసాడు. ఐగుప్తులో నుండి తన మహత్తుగల హస్తముతో మిమ్ములను దాస్యములో నుండి విడిపించిన దేవుని మరచిపోవద్దు, ఆయన పరిశుద్దతను విస్మరించవద్దు, ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టవద్దు, అన్య దేవతల వైపుకు మరలవద్దు అని మోషే దేవుని ప్రజలకు … Continue reading ద్వితీయోపదేశ కాండము: పరిచయం, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

Atheists and Sexual Abuse

Recently, the news of atheists abusing women is all around us. David Silverman, the President of American Atheists, a married man, was accused by two women for sexually assaulting them. Michael Shermer, the editor of Skeptic magazine is accused of sexual harassment and assault by several women. Atheist cosmologist Lawrence Krauss was suspended by Arizona … Continue reading Atheists and Sexual Abuse

సంఖ్యా కాండము: పరిచయం by Paul Kattupalli

అవిశ్వాసం….అసంతృప్తి….అవిధేయత….అలజడి ఇశ్రాయేలీయుల జనాభా లెక్కలతో సంఖ్యాకాండము మొదలవుతుంది. హెబ్రీ భాషలో ఈ పుస్తకము పేరు ‘అరణ్యములో’. ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్య యాత్ర విషాద యాత్రగా మారింది. వారు తమ దృష్టిని దేవుడు, వాగ్దాన దేశము మీద కాకుండా తాము విడచివచ్చిన ఐగుప్తు మీద పెట్టారు. వారి అవిశ్వాసం అసంతృప్తికి దారి తీసింది. సణుగుడు, గొణుగుడు వారి దినచర్యగా మారింది. త్వరితగతిన వారు అవిధేయతతో దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేశారు. వారి సమాజములో అలజడి మొదలయ్యింది. దేవుడు వారి పట్ల … Continue reading సంఖ్యా కాండము: పరిచయం by Paul Kattupalli

India’s Supreme Court strikes down ban on Homosexuality

Today, India's Supreme Court struck down Section 377, which made homosexuality illegal in India for over 150 years. This section of Indian Penal Code says, “whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature.” Now, the judges say homosexuality is natural and Indian Constitution is not a 'collection of mere dead letters' and should evolve … Continue reading India’s Supreme Court strikes down ban on Homosexuality

లేవీయ కాండము: పరిచయము, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

పరిచయం: విమోచన....ఆరాధన…పరివర్తన......  పండుగ     నిర్గమ కాండములో దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి విమోచించాడు. ఆ తరువాత వారి మధ్య నివసించుటకు ఒక ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించాడు. వారు ఆయనను ఏ బలులు అర్పించి ఆరాధించాలో లేవీయ కాండములో వివరించాడు. వారిలో పరివర్తన తేవటానికి వారికి తన ఆజ్ఞలు, నియమాలు భోదించి పరిశుద్ధత వారికి ప్రకటించాడు. మీరు పరిశుద్ధులై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుద్ధుడనై యున్నాను’ (లేవీయ 19:2) అని వారితో అన్నాడు. మన తల్లి … Continue reading లేవీయ కాండము: పరిచయము, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

నిర్గమ కాండము: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

పరిచయం: ప్రాచీన చరిత్రలో ఐగుప్తు గొప్ప సామ్రాజ్యం. దాని చక్రవర్తి ఫరో క్రింద యాకోబు సంతానమైన ఇశ్రాయేలీయులు బానిసత్వములో నలుగుచూ ఉన్నారు. ఆ సమయములో దేవుడు మోషే అనే ఒక సామాన్యుని ఏర్పరచుకొని అతని నాయకత్వములో తన ప్రజలయిన ఇశ్రాయేలీయులకు విడుదల అనుగ్రహించాడు. ఐగుప్తు ఎదుట, ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట దేవుడు గొప్ప అద్భుత క్రియలు చేసి తన మహిమను చూపించాడు. ఐగుప్తు మీదకు 10 తెగుళ్లు పంపించాడు. ఎఱ్ఱ సముద్రాన్ని చీల్చి, తన ప్రజలను ఆరిన నేలమీద … Continue reading నిర్గమ కాండము: డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

ఆదికాండము: పరిచయము, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

పరిచయం: బైబిలు గ్రంథములోని మొదటి పుస్తకం ఆదికాండము. ఇది బైబిల్ లో అత్యంత ముఖ్యమయిన పుస్తకము, ఎందుకంటే మానవుల మయిన మనం ఈ భూమి మీదకు ఎలా వచ్చామో, ఎలా విస్తరించామో, ఎందుకు మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నామో, మానవ జాతి భవిష్యత్తు ఏమిటో ఈ పుస్తకము మనకు తెలియజేయును.     సర్వ శక్తి మంతుడయిన దేవుడు ఈ విశ్వాన్ని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా సృష్టించాడు. భూమి మీద మానవులను ప్రత్యేకముగా సృష్టించాడు. డార్విన్ చెప్పినట్లు మనం జంతువులలో నుండి … Continue reading ఆదికాండము: పరిచయము, డాక్టర్ పాల్ కట్టుపల్లి

Kenya: Atheists want a national holiday

Atheists in Kenya want a national holiday to celebrate atheism and human rights. People celebrate national holidays to remember their past and to hope for the future. For example, Christmas is to remember that God came to this world in the person of Jesus Christ and He will come again in the near future. Our … Continue reading Kenya: Atheists want a national holiday

Batman is an atheist Superman reflecting the spirit of our times

Finally, Tom King, the writer of Batman 53 responded to the claims that Batman is an atheist. "Lot of people saying Batman 53 (which I wrote) shows Batman is an atheist. That’s not how I read that comic. But I don’t think my reading of it is the most important one. Anyway, I hope you … Continue reading Batman is an atheist Superman reflecting the spirit of our times

Heart Attacks: Basic Facts

+Heart problems are not just due to myocardial infarction. Acute Coronary Syndrome includes 3 things: Unstable Angina, Non-ST elevation Myocardial Infarction and ST elevation myocardial infarction. +Most common cause of Acute Coronary Syndrome: Plaque Rupture. Thrombus develops on the top of disrupted plaque. +Medications: Statins, ACE inhibitors stabilize fibrous cap of a coronary atheroma. +Stop … Continue reading Heart Attacks: Basic Facts

Preeclampsia and other Screening Tests

Preeclampsia could lead to more serious complications like eclampsia and death. Screen all pregnant women with blood pressure measurements throughout pregnancy. It reduces maternal and perinatal morbidity and mortality. Thyroid Cancer: No need to get screening tests. Obesity: Screen all children 6 years and older. Healthy weight 5 - 85 percentile. Healthy eating and safe … Continue reading Preeclampsia and other Screening Tests

Syphilis, Herpes, Tuberculosis Screening

Following Groups should consider Screening for Syphilis:  Men who have sex with men. Men living with HIV History of Incarceration Prostitutes Males under 29 years of age who live in high prevalence areas. Diagnosis: Dark-field microscopy, RPR and VDRL, FTA-ABS. California, Massachusetts, North Carolina, South Carolina high rates of syphilis. Treatment: Benzathine Penicillin G; If … Continue reading Syphilis, Herpes, Tuberculosis Screening