అసెంబ్లీ ఆఫ్ బిలీవర్స్, 43 వ బైబిల్ కాన్ఫరెన్స్, మార్చి 29-31 2002, తెనాలి – ప్రసంగాలు 

బ్రదర్ వి. ఆర్. జయ ప్రకాశ రావు గారి ప్రసంగాలు

మొదటి ప్రసంగం

రెండవ ప్రసంగం

మూడవ ప్రసంగం

బ్రదర్ వెంకటేశ్వర్లు గారి ప్రసంగం

బ్రదర్ మాథ్యూ హెన్రీ  గారి ప్రసంగం

బ్రదర్ విజయ కుమార్ గారి ప్రసంగాలు 

మొదటి ప్రసంగం 

రెండవ ప్రసంగం 

బ్రదర్ గంథం దేవదానం గారి ప్రసంగాలు 

మొదటి ప్రసంగం

రెండవ ప్రసంగం 

బ్రదర్ పాల్ కట్టుపల్లి గారి ప్రసంగాలు

మొదటి ప్రసంగం 

రెండవ ప్రసంగం

మూడవ ప్రసంగం 

బ్రదర్ అకుల గారి ప్రసంగం 

బ్రదర్ శ్రీనివాస రావు గారి ప్రసంగం 

బ్రదర్ పెనుబర్తి యోసేపు గారి ప్రసంగం  

బ్రదర్ యన్నం జోసెఫ్ గారి ప్రసంగం

Leave a Reply